Menu

Članstvo v RD

KAKO POSTATI ČLAN RD SLOV. BISTRICA?

Veseli smo, da se želite včlaniti v RD Slov. Bistrica . To lahko storite na preprost način. S spodnje povezave si na svoj računalnik prenesete vlogo za sprejem v članstvo, ki jo lahko tudi računalniško izpolnite. Izponjeno vlogo izpištete, jo podpišete in nam jo posredujete skenirano po elektrosnki pošti ali osebno v času uradnih ur ali po redni pošti. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor RD Slov. Bistrica.

Skladno s statutom RD Slov. Bistrica lahko član postane:

vsak državljan Republike Slovenije ali državljan držav Evropske unije ter tujec, ki se ljubiteljsko ukvarja s športnim ribolovom, z varovanjem voda in okolja, ob enakih pogojih in na način, kot je določeno v statutu RD Slov. Bistrica. Članstvo v RD je prostovoljno.

Če se v RD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v RD podati pisno soglasje.

S sprejemom v članstvo postanete član PRIPRAVNIK (v primeru, da še nimate opravljenega ribiškega izpita). Pripravništvo traja najmanj 6 mesecev. Po poteku tega roka lahko, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, opravljate ribiški izpit.

Višine članarin v letu 2021

Polnoletni član s kombinirano letno dovolilnico140,00 €
Polnoletni član s salmonidno letno dovolilnico210,00 €
Član invalid skupaj s kombinirano letno dovolilnico109,75 €
Mladoletni član do 15 let30,00 €
Mladoletni član nad 15 let40,00 €
Polnoletni član študent do 26 let66,00€
Pridružen član s kombinirano letno dovolilnico135,00 €
Pridružen član s kombinirano in salmonidno letno dovolilnico200,00 €
Nadomestilo za neopravljeno delo60,00 €

Dolžnosti članov RD:

  • da spoštujejo statut, druge splošne akte in sklepe organov RD,
  • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog RD,
  • da vsako leto opravi obvezne delovne ure z udeleževanjem pri aktivnostih, ki jih izvaja RD,
  • da redno plačujejo članarino in druge prispevke, h katerim sodi tudi nadomestilo za neopravljeno delo iz prejšnje točke,
  • da opravijo izpit za športnega ribiča,
  • da se izobražujejo in usposabljajo s področja sladkovodnega ribištva in varstva okolja,
  • da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD,
  • da prenaša izkušnje in znanje na mlajše člane RD,
  • da dajejo RD informacije skladno s pristopno izjavo,
  • da varujejo ugled RD.