Menu

Dokumenti

Dokumenti ribiške družine

Članske obvez. v letu 2024

Članske obveznosti v letu 2023

Donatorska pogodba

obrazec – vloga za članstvo v RD (003)               
Obrazec Povračilo stroškov

Obrazec Poročilo o čuvajski službi
Obrazec Rekapitulacija ulova

PRAVILNIK o ribolovnem režimu RD SL. B. 2021

Statut Ribiške družine Slovenska Bistrica            statut_rdslb_13_fin

Zakonodaja s področja sladkovodnega ribištva

Zakonski predpisi

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)
Zakon o vodah (ZV-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)
Zakon o društvih (ZDru-1)

Podzakonski predpisi

Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji
Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji
Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
     – seznam zavarovanih živalskih vrst
     – seznam zavarovanih habitatov varovanih živalskih vrst
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu
Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova
Pravilnik o komercialnih ribnikih
Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst
Pravilnik o vsebini in obliki značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za poribljavanje
Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture

Predpisi Ribiške zveze Slovenije

Statusni in organizacijski akti

Interni akti ribiških tekmovanj